Päivitetyt säännöt 2021

HELSINGIN METSÄNHOITAJAT RY

Alkuåeräiset säännöt merkitty yhdistysrekisteriin 23.9.1963 / Y-tunnus 1866050-9

Yhdistyksen uudet säännöt / Hyväksytty vuosikokouksessa 13.4.2021.

 

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin Metsänhoitajat ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä. Yhdistys ylläpitää Tervalammen kämppää, tuottaa jäsentensä haluamia palveluta heidän hyvinvointinsa edistämiseksi ja luo edellytyksiä jäsentensä viihtyvyyden lisäämiselle.

Yhdistys toimii Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry:n paikallisyhdistyksenä ja siteenä muihin metsänhoitajayhdistyksiin tavoitteena jäsenille suunnattu aktiivinen ja jäsenlähtöinen matalan kynnyksen toiminta.

Yhdistys järjestää jäsenilleen retkiä, koulutuksia ja muuta sellaista toimintaa, minkä jäsenistö näkee tarpeelliseksi.

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kannattajajäsenet sekä kunniajäsenet. Hallitus hyväksyy jäsenhakemukset.

Varsinaisia jäseniä voivat olla metsänhoitajat ja metsäalan yliopistotutkintoa opiskelevat. 

Kannattajajäseniä ovat jäsenet, jotka eivät täytä varsinaisen jäsenen vaatimuksia, mutta haluavat tukea yhdistyksen toimintaa. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä Loimu ry:n jäsen ja muu henkilö.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua henkilön, joka on toteuttanut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen tarkoitusta.

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa eroamisesta yhdistyksen hallitukselle. Eronnut jäsen vapautuu velvoitteistaan ilmoitusvuoden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää jäsenmaksun maksamatta. Hallituksen tekemä erottamispäätös toimitetaan erotetulle kirjallisesti. Erotettu voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen selityksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä.

4 § Liittymis- ja jäsenmaksut ja muu varainhankinta

Vuosikokous päättää liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruuden.

Hallitus voi anomuksesta vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta.

Yhdistyksen kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi periä vuokraa, vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä adressien ja alansa muistoesineiden myyntiä ja asianomaisella luvalla panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

5 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja neljästä kuuteen (4-6) varsinaista jäsentä. Hallituksen tulee vastata koostumukseltaan mahdollisimman hyvin yhdistyksen jäsenkuntaa. Hallitukseen valitaan varsinaisten jäsenten lisäksi metsäylioppilaiden edustaja.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt ottamasta osaa hallituksen työhön, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimiajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja kämppäisännän sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi keskuudestaan tai ulkopuoleltaan asettaa tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokouksissaan tekemien päätösten mukaan;
 2. ylläpitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 3. hoitaa yhdistyksen varoja, arkistoa ja muuta omaisuutta;
 4. laatia yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiakirjat;
 5. huolehtia Tervalammen kämpän ylläpidosta ja vuokraustoiminnasta;
 6. tiedottaa Loimu ry:lle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksensa sekä hoitaa Loimu ry:n paikallisyhdistyksilleen säännöissään määräämät velvoitteet.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

6 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Yhdistyksen kokoukset ja päätösvalta

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää jäsenet yhdistyksen kokouksessa ja toimeenpanovaltaa hallitus.

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta määrättynä päivänä vuosikokoukseensa tammi-toukokuussa sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi (1) ääni. Kannattajajäsenellä ja kannattajayhteisön edustajalla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Äänestys tapahtuu kokouksissa avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänestyksessä asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen suljetuin lipuin äänestettäessä arpa ja avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni. Kokouksessa läsnä oleva jäsen voi äänestää myös yhdellä poissaolevan jäsenen antamalla valtakirjalla.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Kun kokoukseen voi osallistua tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla on siitä erikseen mainittava kokouskutsussa.

9 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen vuosikokous, sekä mahdolliset ylimääräiset kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen varsinasta kokousta ja kolme (3) päivää ennen ylimääräistä kokousta.

Kokouskutsussa on ilmoittava aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Jäsenet kutsutaan kokoukseen sähköpostitse ja yhdistyksen kotisivuilla olevalla ilmoituksella.

Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on viipymättä jäsenten kirjallisen vaatimuksen saatuaan kutsuttava tällainen kokous koolle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa.

10 § Yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. kokouksen avaus;
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, ja kaksi ääntenlaskijaa;
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys;
 5. esitetään edellisen kalenterivuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto;
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymismaksu ja jäsenmaksujen suuruus jäsenryhmittäin sekä toiminnantarkastajan palkkio;
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja,
 9. valitaan jäsenet erovuorossa olevien hallitusjäsenten tilalle;
 10. valitaan alan opiskelijoita edustava hallitusjäsen seuraavaksi toimintakaudeksi;
 11. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 12. valitaan tarpeelliseksi katsotut toimikunnat;
 13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
 14. kokouksen päättäminen.

11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.