Yhdistyksen säännöt 24.2.2006

Helsingin Metsänhoitajat Ry:n Säännöt

Hyväksytty yhdistysrekisteriin merkittäväksi 3.3.2005
Merkitty PRH:n yhdistysreksiteriin 24.2.2006

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toimialue

Yhdistyksen nimi on Helsingin Metsänhoitajat ry, jota näissä säännöissä kutsutaan yhdistykseksi. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsinki ja pääkaupunkiseutu.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on Metsänhoitajaliitto ry:n (Forstmästareförbund rf:n) jäsenenä toimia alueellaan vaikuttavien jäsentensä yhdyssiteenä. Yhdistys kehittää jäsentensä ammatillisia tietoja ja taitoja, toimii metsätalouden kaikinpuoliseksi edistämiseksi ja luo edellytyksiä jäsentensä arvostuksen lisäämiselle.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 1. edistää edustamiensa henkilöryhmien ammatillista järjestäytymistä;
 2. harjoittaa tiedotus-, julkaisu- ja koulutustoimintaa järjestämällä kokouksia, esitelmä-, neuvottelu- ja juhlatilaisuuksia sekä ammatillisia retkeilyjä ja kursseja kotimaassa ja ulkomailla;
 3. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä edustamansa toimialan asioista; sekä
 4. ryhtyy muihinkin ammattialaa koskeviin tai jäsenten edunvalvontaan liittyviin toimenpiteisiin harjoittamatta kuitenkaan muuta liiketoimintaa kuin mitä näiden sääntöjen 6 §:ssä on määrätty.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, kunniajäsenet sekä kannattajajäsenet

Varsinaisia jäseniä ovat metsänhoitajat tai vastaavissa tehtävissä toimivat muun korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt tai alan korkeakoulututkintoa opiskelevat. 

Kannattajajäsenet ovat jäseniä, jotka eivät täytä varsinaisen jäsenen vaatimuksia, mutta haluavat tukea yhdistyksen toimintaa.

Varsinaisen ja kannattajajäsenen hyväksymisestä päättää hallitus.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua henkilön, joka erityisen ansiokkaasti on toiminut yhdistyksen päämäärien hyväksi.

4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, tulee ilmoittaa eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eron saanut jäsen on vapaa velvoitteistaan saman kalenterivuoden päättyessä.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen sääntöjä tai päämääriä tai muuten toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä tai jättää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta huomautuksesta huolimatta. Hallituksen tekemä erottamispäätös toimitetaan ao. jäsenelle kirjallisesti. Erotettu voi vedota päätöksestä yhdistyksen kokoukseen jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamispäätöksestä em. tavalla tiedon saatuaan.

5 § Jäsenmaksut

Jäsenen on näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi suoritettava yhdistykselle yhdistyksen vuosi- kokouksessaan määräämät maksut.

Hallitus voi anomuksesta kokonaan tai osittain vapauttaa jäsenen jäsenmaksusta. Vapauttamisen perusteena voi olla siirtyminen vakituisesti ulkomaille, vanhempainloma, hoitovapaa, opiskelu, työttömyys, sairaus, varusmies- tai siviilipalvelu tai muu sellainen syy, minkä johdosta henkilö ei ole kokopäiväisessä ansiotyössä.

Yhdistyksen kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

6 § Muu varainhankinta

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, harjoittaa koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä adressien ja alansa muistoesineiden myyntiä ja asianomaisella luvalla panna toimeen arpajaisia ja rahankeräyksiä. Yhdistys voi hankkia ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta.

7 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttää yhdistyksen kokous ja toimeenpanovaltaa hallitus.

8 § Yhdistyksen kokous

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta vuosikokoukseensa kesäkuun loppuun mennessä sekä tarpeen mukaan ylimääräisiin kokouksiin. Yhdistys voidaan kutsua ylimääräiseen kokoukseen kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on tällöin pidettävä kuukauden kuluessa.

Kokouskutsu, jossa ilmoitetaan kokouksessa käsiteltävät asiat, on saatettava jäsenten tietoon viimeistään kymmenen (10) päivää ennen varsinaista kokousta ja kolme (3) päivää ennen ylimääräistä kokousta lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai ilmoittamalla siitä metsäalan lehdessä.

Asiat, jotka jäsenet haluavat kokouksessa käsiteltäväksi, on toimitettava hallitukselle kirjallisesti vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta.

Kullakin varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa yksi (1) ääni.

Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen vuosikokouksessa

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa;
 2. esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto;
 3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;
 4. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle;
 5. vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus ja maksuaika sekä tilintarkastajien palkkiot;
 6. valitaan yhdistyksen puheenjohtaja, joka toimii myös hallituksen puheenjohtajana, ja erovuoroisten jäsenten tilalle jäsenet hallitukseen seuraavaksi toimikaudeksi;
 7. valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja kaksi (2) varatilintarkastajaa;
 8. valitaan yhdistykselle tarpeelliseksi katsotut toimikunnat;
 9. valitaan Metsänhoitajaliiton vaalivuonna yhdistyksen ehdokkaat liiton valtuuston vaaliin siten kuin Metsänhoitajaliiton säännöissä ja vahvistetussa vaalijärjestyksessä sanotaan;
 10. valitaan edustajat paikallisiin yhteistoimintaelimiin; sekä
 11. päätetään asioista, joita hallitus kokoukselle esittää tai joiden käsittelemistä yhdistyksen jäsen on kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta kirjallisesti hallitukselle esittänyt.

Yhdistyksen kokouksissa, vuosikokousta lukuun ottamatta, johtaa puhetta yhdistyksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Niissä yhdistyksen kokouksissa, joissa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ei ole läsnä, kokous valitsee puheenjohtajan.

Äänestys tapahtuu kokouksissa avoimesti, ellei lippuäänestystä vaadita. Äänestyksessä asian ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee päätöksen suljetuin lipuin äänestettäessä arpa ja avoimessa äänestyksessä kokouksen puheenjohtajan ääni. Kokouksessa läsnäoleva jäsen voi äänestää myös yhdellä poissaolevan jäsenen antamalla valtakirjalla.

9 § Hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja kuudesta kahdeksaan (6-8) varsinaista jäsentä. Hallituksen tulee vastata koostumukseltaan mahdollisimman hyvin yhdistyksen jäsenkuntaa.

Hallituksen toimintakausi on vuosikokousten välinen aika.

Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan, muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi. Heistä on vuosittain erovuorossa puolet. Ensimmäisenä vuonna erovuoroisuus määräytyy arvonnan perusteella ja sen jälkeen vuorojärjestyksessä. Mikäli joku hallituksen jäsenistä on estynyt ottamasta osaa hallituksen työhön, voi yhdistyksen kokous valita hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimiajaksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa yhdistykselle sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on vähintään puolet jäsenistä, joista yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallitus voi asettaa keskuudestaan tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut puolet läsnäolevista hallituksen jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä pyytää.

Hallituksen tehtävänä on

 1. hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja yhdistyksen kokouksissaan tekemien päätösten mukaan;
 2. edustaa yhdistystä;
 3. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi;
 4. hoitaa yhdistyksen varoja, arkistoa ja muuta omaisuutta sekä periä jäsenmaksut;
 5. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä;
 6. laatia yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiakirjat;
 7. tiedottaa Metsänhoitajaliitolle henkilövalinnoistaan ja lähettää sille toimintasuunnitelmansa ja vuosikertomuksensa; sekä
 8. toteuttaa Metsänhoitajaliiton valtuuston ja hallituksen tekemät päätökset; sekä
 9. hoitaa Metsänhoitajaliiton jäsenyhdistyksilleen säännöissään määräämät muut velvoitteet.

10 § Nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yhdistyksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Edellisten henkilöiden lisäksi hallitus voi valita päätöksellään yhden (1) tai useamman henkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yhdessä jonkun edellämainitun kanssa.

11 § Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos kolme neljäsosaa (¾) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä asiaa kannattaa. Sääntöjen muutossuunnitelmista on ennen niiden rekisteröintiä tiedotettava Metsänhoitajaliiton hallitukselle.

Yhdistyksen purkaminen tapahtuu, jos sitä koskeva päätös on tehty kahdessa (2) perättäisessä vähintään kuukauden väliajalla pidetyssä yhdistyksen kokouksessa ja vähintään kolme neljäsosaa (¾) äänestyksessä annetuista äänistä on kannattanut purkamista.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on käytettävä jäsenistön hyväksi yhdistyksen viimeisen kokouksen päättämällä tavalla.

13 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät